Home

Utbildning aktiva åtgärder

RFSL kan hjälpa till med era aktiva åtgärder. Att arbeta med aktiva åtgärder kan kännas som ett stort arbete. Vi på RFSL Utbildning kan vara ett stöd i det arbetet. Vi processleder arbetsplatser i planeringen för och det praktiska arbetet med aktiva åtgärder utifrån alla diskrimineringsgrunder Aktiva åtgärder Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Utbildning och övrig kompetensutveckling är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som är arbetsgivare ska arbeta för att alla arbetstagare får möjlighet till kompetensutveckling oavsett diskrimineringsgrund. Som arbetsgivare bör du se till att insatser för kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer. På utbildningsområdet ska arbetet med de aktiva åtgärderna omfatta följande områden: Antagning och rekrytering Undervisningsformer och organisering av utbildning Examinationer och bedömningar Studiemiljö Studier och föräldraska

11 December håller vi på Human Solutions en utbildning inom området aktiva åtgärder. Detta görs i samarbete med Sensus. Varmt välkomna Syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper om diskrimineringsförbudet och aktiva åtgärder. I utbildningen ingår praktiska övningar med syfte att de förtroendevalda ska bli bra samverkansparter till arbetsgivaren i det förebyggande arbetet mot diskriminering Aktiva åtgärder - lagstiftningens krav på arbetsgivare; Tips på förebyggande arbete för att främja en inkluderande arbetsplats; Diskussioner och reflektion; Föreläsningen går även att få som längre utbildning Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare Vidta åtgärder om det finns grund för upplevelsen. Förhindra att det händer igen. Aktiva åtgärder. Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och främjande, för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp

Överblick av arbetet med aktiva åtgärder. Checklista för aktiva åtgärder. Checklista för att rekrytera utan att diskriminer Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats

Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i processen för aktiva åtgärder. Hur sker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inom ditt ansvarsområde vad gäller aktiva åtgärder? Den här videon är en del av utbildningsserien Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden: Arbetsförhållanden Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Rekrytering och befordran Utbildning och övrig kompetensutveckling Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap Arbetsförhållande På den här kursen går vi igenom det du som arbetsgivare ska tänka på gällande aktiva åtgärder och hur du kan lägga upp arbete med fokus på de ändringar som trädde i kraft 1 januari 2017. Sedan januari 2017 gäller det aktiva arbetet samtliga diskrimineringsgrunder

Arbetet med aktiva åtgärder. Universitet och högskolor ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund > få stöd i arbetet med aktiva åtgärder Utbildningarna genomsyras av vår expertis inom lagstiftning, normkritik, intersektionalitet och annan relevant teori på området. De kan vara i form av information, föreläsning, utbildning, processledning och workshops, inom aktuell diskrimineringslagstiftning Aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Syftet med aktiva åtgärder är liksom diskrimineringsförbuden att förebygga och. Aktiva åtgärder ska ske genom en metod på fyra steg; undersökning av risker och hinder, analys, åtgärder och uppföljning och utvärdering. Områden som måste inkluderas är: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, och möjligheten at

4.2 Aktiva åtgärder på utbildningsområdet.. 112 4.2.1 Reglering av diskrimineringsförbud på utbildningsområdet.. 112 4.2.2 Diskrimineringslagen.. 112 4.2.3 Andra bestämmelser om aktiva åtgärder p Aktiva åtgärder handlar enligt Diskrimineringslagen dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Aktiva åtgärder omfattar såväl studiemiljön som arbetsmiljön samt studenter, sökanden till utbildningar, arbetstagare och sökande till tjänster Undersökningen, analysen och åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Arbetet med aktiva åtgärder är ett återkommande arbete för arbetsgivaren. Använd erfarenheterna från de tre första stegen i det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder mot diskriminering - RFSL Utbildnin

 1. Om att utbilda andra om lika rättigheter och möjligheter. I det här avsnittet förmedlas några av DO:s erfarenheter av att utbilda. Ett förslag till hur webbkursen kan komma till användning i högskolans egen utbildningsverksamhet ges också
 2. Aktiva åtgärder Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten. Arbetet ska vara målinriktat. Barnen ska delta i kartläggningen och kan komma med förslag på åtgärder samt delta i uppföljning och analys utifrån ålder och förmåga
 3. eringslagstiftningen, diskri
 4. Utbildning med temat aktiva åtgärder - UBF Verbal uppföljning* Förvärvsarbete och föräldraskap - arbetsgivaren ska säkerställa att det går att kombinera Flextidsavtal och årsarbetstidsavtal Verbal uppföljning* Möjlighet att gå ner i arbetstid upp till att barnet är 12 år Verbal uppföljning* Semesterväxling Verbal uppföljning

Utbildningen tar avstamp i det förebyggande arbetet arbetsgivare måste bedriva enligt Diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Här ges även konkreta tips på hur vi kan arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier. En bra start för ett aktivt likabehandlingsarbete 3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplanernas och genomföras så snart som möjligt. Uppföljning av kommunens arbete sker i november varje år samtidigt ska förvaltningen göra en översyn av tidigare års plan för att säkerställa att åtgärder har utförts och at Aktiva åtgärder som utbildningsanordnare. Aktiva åtgärder som utbildningsanordnare riktar sig mot att minska risker för diskriminering gentemot studenter och sökande till våra utbildningar. Genom att använda den ovanstående fyrastegsmodellen ska risker kartläggas, analyseras, åtgärdas och följas upp Aktiva åtgärder är ett av många ämnen som Inclusion Academys föreläsare, utbildare och expertstöd tar upp i sina föreläsningar samt utbildningar. Kontakta Inclusion Academy om du vill boka eller behöver mer information

Målet är att påbörja/utveckla arbetet med aktiva åtgärder (likabehandlingsarbetet) i verksamheten. För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningarna Hbtqi-grund 1 och 2 alternativt workshop 1 sedan tidigare eller likvärdig utbildning ifrån RFSL. Tid: 3 timmar. Pris: 25.000 kr exkl. mom GRC erbjuder utbildningar om icke-diskriminering, aktiva åtgärder och normkritik. I organisationen finns flera kompetenser på teoretisk och praktisk nivå. Vi anpassar våra utbildningar till de behov som efterfrågas. Några exempel på utbildningar: Så jobbar GRC En kortare form av utbildning/information Utbildningar. För att få bästa effekt är det alltid en fördel att kunna utforma en utbildning specifikt just för dig. Kontakta därför gärna Praktikum via telefon eller mejl med dina särskilda önskemål. Deltagarnas omdöme - Aktiva åtgärder 21 oktober 2016, öppen utbildning Alla utbildningar bygger på att deltagarna är aktiva och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. För hög kvalitet rekommenderas max 25 deltagare per grupp och max 10 deltagare på de digitala utbildningarna. Här nedan följer några förslag på utbildningsområden. Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder, att uppfylla lagens kra

Aktiva åtgärder SK

Exempel på ämnen kan vara arbetsmiljö, bemötande, hbtqi-personers hälsa och livsvillkor, diskriminering och aktiva åtgärder, våldsutsatthet, antirasism, idrott, tillgänglighet eller transinkluderande jämställdhetsarbete. Vi har även särskilda utbildningar riktade till chefer och ledare 5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1. arbetsförhållanden, 2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran, 4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och 5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap Målet med aktiva åtgärder mot diskriminering är allas lika rättigheter och möjligheter. Med ett systematiskt arbetssätt kan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda gemensamt skaffa sig bättre kunskap om hur det ser ut på den egna arbetsplatsen. OSA-utbildningen. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier I Vindelns kommun ska utbildning och kompetensutveckling utgöra verktyg för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbeten och inom olika kategorier av arbetstagare Jämställdhet för offentliga organisationer. Onlineutbildning. Du får lära dig om diskrimineringslagstiftningen, vilka diskrimineringsgrunder som ingår, vilka aktiva åtgärder som du kan vidta för att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och hur du kan verka för att integrera jämställdhetsarbete i din verksamhet

4. Utbildning och övrig kompetensutveckling D

Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder ES 20.02.25 Inledande bestämmelser 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön fört med tidigare. Begreppet aktiva åtgärder är en fackterm för att beskriva insatser för att bekämpa diskriminering och skapa lika rättig - heter och möjligheter på arbetsplatsen. Tyngdpunkten har lagts på arbetsmetodiken - hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas och på vad som ska finnas i dokumentationen av detta arbete

ÖVERSIKT: Vad innebär lagens nya krav på aktiva åtgärder

Utbildning aktiva åtgärder - YouTub

Aktiva åtgärder. Alla förskolor och skolor är skyldiga att ta fram rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Förskolor och skolor ska även arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken oavsett om vi föreläser på plats eller på distans! Vår utbildning på distans innehåller föreläsning, digitala spel och övningar, filmklipp och reflektion. Passar utmärkt för arbetsplatser där många arbetar hemma under Corona. Ett bra tillfälle för kompetensutveckling och samarbetskapande för. Rektor ska i sitt arbete med aktiva åtgärder samverka med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten. Samverkan ska ske i hela arbetet med aktiva åtgärder, från undersökningen och analysen till de åtgärder som behöver genomföras samt i uppföljningen och utvärderingen Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling , möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, förebyggande och förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier, jämn könsfördelning samt lönekartläggning och analys

Aktiva åtgärder i arbetslivet och i utbildning Bland afrosvenskar generellt är arbetslösheten 25 % och studier visar att högskoleutbildade afrosvenskar löper en överrisk att hamna i arbetslöshet eller att inneha ett yrke som de är överkvalificerade för Aktiva åtgärder (3 kap. 16 §) 1 SMI:s arbete med aktiva åtgärder (3 kap. 17 §) 2 Antagnings- 2och rekryteringsförfarande Undervisningsformer och organisering av utbildningen 2 Examinationer och bedömning av studenternas prestationer 3 Studiemiljö 4 Möjligheter att förena studier med föräldraskap

Utbildningar för dig som är förtroendeval

Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering Aktiva åtgärder Alla barn, elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför ska förskola och skola arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i verksamheten Arbetet med aktiva åtgärder - omfattning. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta: Arbetsförhållanden, Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, Rekrytering och befordran, Utbildning och övrig kompetensutveckling, och; Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, jämn könsfördelning, utbildning och övrig kompetensutveckling , möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap, förebyggande och förhindrande av trakasserier och sexuella trakasserier samt lönekartläggning och analys utbildning och kompetensutveckling; Arbetsmetod vid aktiva åtgärder. Undersök om det finns risker för diskriminering i verksamheten. Det kan göras genom t ex enkäter och samtal. Företaget kan också gå genom rutiner, riktlinjer och policydokument

Utbildning inom mångfald, jämställdhet och inkludering

Förebygga diskriminering på arbetsplatsen D

Aktiva åtgärder i fyra steg - checklista för arbetsgivare Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva igång med aktiva åtgärder för rekrytering. 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling på din arbetsplats oc Institutionsstyrelsen. Arbetet med aktiva åtgärder i dessa fyra steg ska kopplas till fem olika områden enligt nedan: 1) arbetsförhållandena, 2) bestämmelser och praxis rörande anställningsvillkor, 3) rekrytering och befordran, 4) utbildning/kompetensutveckling, samt 5) möjligheter att förena arbete med föräldraska

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i

Att i den verksamhetsförlagda utbildningen - under handledning och i progression mot självständighet - kunna: bedöma och analysera patienters aktivitetsförmåga; formulera aktivitetsbaserade mål i samverkan med patienten; planera, genomföra och utvärdera relevanta arbetsterapeutiska åtgärder Huvudmannen för en förskola eller skola ska se till att det inom varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling[1] eller diskriminering[2] av barn och elever så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka kränkande behandling och diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever

Lotta Aldgård - UniartsHem | VisdomCorinne Mustonen - UniartsMille Bostedt - Uniarts

Kompetensutveckling och utbildning - Din guide till aktiva

Utbildningen kan vara en enskild föreläsning eller längre projekt som leder till en diplomering av verksamheten. Vi erbjuder workshops, föreläsningar, handledning, processledning, kartläggningar och hjälp med att utforma planer för aktiva åtgärder och skapar material Huvudmannen ska vidta de åtgärder som krävs. Huvudmannen har ett ansvar enligt 7 kap. 22 § skollagen att se till att eleverna i dess skola fullgör sin skolgång. Det innebär att det är huvudmannen som har ett aktivt ansvar och en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att eleverna ska få utbildning Lagändringarna, som träder i kraft 1 januari 2017, innebär framförallt att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma (sju stycken) diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet och att en förklaring av uttrycket aktiva åtgärder införs. Med aktiva åtgärder menas (se nya 3 kap. 1 § diskrimineringslagen) ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhe Nya regler om aktiva åtgärder 1 januari 2017. Den 1 januari 2017 ändras reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen. Läs mer om vad lagändringen innebär på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Källa: Skolverke

Aktiva åtgärder för kompetensutveckling - Din guide till

Våra utbildningarna motsvarar oftast 1-dags, 2-dagars eller 3-dagarskurser och går att tillgodoräkna sig i enlighet med de flesta branschkrav och utbildningssystem. Klicka här för att kontakta oss angående tillgodräkning. Tillbaka till katalogen Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din organisation framåt Våra utbildningarna motsvarar oftast 1-dags, 2-dagars eller 3-dagarskurser och går att tillgodoräkna sig i enlighet med de flesta branschkrav och utbildningssystem. Klicka här för att kontakta oss angående tillgodräkning

Kapitel 3: Aktiva åtgärder - Sac

Aktiva åtgärder i allmänhet. Lönekartläggningens olika steg och genomförande. Likvärdighetsbedömning, arbetsvärdering. Analys av löneskillnader och dokumentation. Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. Tillsyn och sanktioner Aktiva åtgärder ska tas fram för följande fem områden: Fysiska och psykosociala arbetsförhållanden; Bestämmelser om löner och anställningsvillkor; Rekrytering och befordran; Utbildning och kompetensutveckling; Möjligheter att kombinera arbetsliv och föräldraska Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh.. Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden: arbetsförhållanden (den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön) löner och andra anställningsvillkor rekrytering och befordran utbildning och.

Cicely Irvine - UniartsStockholms universitet Årsredovisning 2016 by Per LarssonAdam Nilsson - Uniarts

Arbeta med aktiva åtgärder. Det förebyggande arbetet handlar om att ta bort risker för att barn och elever blir utsatta för kränkningar i skolan. Det förebyggande arbetet kan göras i följande fem steg. Kartlägg risker för kränkningar. Analysera orsaker till riskerna. Sätt upp mål och bestäm åtgärder Alla arbetsgivare har enligt lagstiftning en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete kring aktiva åtgärder i arbetslivet. De arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter får föreläggas att fullgöra dem, föreläggandet förenas då också med vite I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i sådan utbildning och med anställda i verksamheten. Arbetet ska dokumenteras varje år Arbetsgivare respektive utbildningsanordnare ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder: (Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. 13 §) Arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder, som gäller alla arbetsgivare, behöver dessa arbetsgivare inte dokumentera. Finns dokumentation kan arbetsgivaren visa att arbete bedrivs. Samverkan. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta utbildning och övrig kompetensutveckling. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka och analysera om det finns några risker eller hinder som gör att den utbildning och kompetensutveckling som erbjuds inte kommer alla i målgruppen till del oavsett diskrimineringsgrund Beskriv vilket av följande områden som åtgärden avser (från s.11 i Instruktioner för arbetet med aktiva åtgärder): Arbetsgivarperspektivet: arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, föräldraskap och arbete

 • Best of Kent 2019.
 • Sturm der Liebe'' Schock.
 • Gemischte Schlafapnoe.
 • Visar inga känslor synonym.
 • 24 Stunden MTB Rennen 2019.
 • Olde English Cider tesco.
 • Global GS 109.
 • Sarada Uchiha mother.
 • Sway for Windows 7.
 • Wokad kyckling ostronsås.
 • Plejd kompatibel med Telldus.
 • Sella Ronda MTB clockwise.
 • Salem Al Fakir bror.
 • Université fribourg Coronavirus.
 • STARS for FREE 2019 Hannover.
 • Toyota Corolla Hybrid dragkrok.
 • Allt om vin digitalt.
 • Delirium beer review.
 • Gran Cenote Tulum.
 • Dreiteilige Dichtung Rätsel.
 • SkyPod Rides.
 • Negativa exponenter och exponenten noll.
 • Vad är vård och omsorgsarbete.
 • CS:GO stats.
 • Hundezüchter Labrador.
 • Leihmutterschaft Polen.
 • Gemischte Schlafapnoe.
 • Logistisk populationstillväxt.
 • Detective conan mary.
 • Arbetsrelaterad stress sjuksköterska.
 • Kallt inomhus.
 • Driver slup.
 • Ryzen 5 1600 vs Ryzen 3 1300X.
 • Slipa skridskor Intersport pris.
 • Indianerschmuck Türkis Herren.
 • Vadstena psykiatri historia.
 • Palm tree tattoos for females.
 • Rhein Neckar Löwen heute Live Ticker.
 • Norcar a 7240.
 • O'hare economy parking.
 • Diskmaskin i högskåp.