Home

Bestäm ekvation för rät linje

Denna ekvation följer en mall som kallas för räta linjens ekvation. Det är en klassisk. Förmodligen tror du att uppgiften är svårare än den är. Du vet förhoppningsvis att en rät linje (som inte är parallell med y-axeln) kan skrivas på formen y = kx+m. Nu vet du att k = 2 och m = -3. Sätt in det i formeln och du är klar. Om du behöver mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen Linjens ekvation. 1. Bestäm linjens ekvation om den går genom punkterna (1,1) och (3,5). 2. En linje går genom punkten (2,3) och har lutningen 1/2. Ge en annan punkt på linjen. 3. Två linjer skär varandra vinkelrätt i punkten (1,2) där den ena linjen går igenom origo. Bestäm de båda linjernas ekvation

Räta linjens ekvation | www

Nedan presenteras ekvationen för en rät linje och ett plan i rummet. Du ska avgöra om linjen är vinkelrät mot planet. x =−2 −4t y =3−2t z =1 +2t 2x+y −z−5 =0 Lösning: Linjen har riktningsvektorn ~r =(−4,−2,2) och planet har normalvektorn ~n En rät linje är parallell med $y=-x+2$ y = − x + 2 och går genom punkten $\left(2,\text{ }3\right)$ (2, 3) . Bestäm linjens ekvation på formen $y=kx+m$ y = kx + m. Lösning. Linjen $y=-x+2$ y = − x + 2 har lutningen $k=-1$ k = − 1. Då linjerna är parallella så har de samma k-värde. Därför gäller att de har samma k-värde $-1$ − 1 Varje ekvation på formen Ax+By+C=0, där A, B och C är givna tal och B ≠ 0, kan skrivas i formen y = kx + m och är därför ekvationen för en rät linje. Då vi ska rita linjer i allmän form så är det ofta bra att bestämma skärningspunkterna med koordinataxlarna. Exempel 6 Rita linjen med ekvationen och skriv ekvationen på k-form Räta linjens ekvation En rät linje L i planet bestäms av-en punkt (x0,y0) som den går igenom-sin riktningskoefficient k. Det betyder att L består av alla punkter (x,y) sådana att y y0 x x0 = k, y y0 = k(x x0) (Enpunktsformeln). Har du lärt dig en två-punktsformel: glöm den! Exempel Bestäm den räta linje som går genom punkterna (1,2. Den räta linjen En rät linje i planet som går genom origo har, med ett undantag, ek-vationen y = kx. k kallas riktningskoefficienten och bestäms genom att vi anger en punkt förutom origo som kurvan går igenom. Exempel 1 Ange ekvationen för den räta linje som går igenom origo samt punkten (3,2). För detta stoppar vi bara in punkten i.

En rät linje går genom punkten A=(1,2,0). Linjen är ortogonal (vinkelrät) mot planet x y 3z 1 0. Bestäm linjens ekvation. Lösning: Planets normal )v (1,1,3 är en är en riktningsvektor . Linjens ekvation på parameterfårm : (x,y,z)=(1,2,0)+t(1,1,3) Svar: (x,y,z)=(1,2,0)+t(1,1,3) Uppgift 6 Tangenten är den linje som bildas då man tittar på lutningen i en viss punkt på en kurva. Då vi ska räkna ut en tangents ekvation så använder vi oss utav derivatan. Exempel 1 Bestäm en ekvation för tangenten till kurvan i punkten (1,4) Mellan dessa kan du dra en rät linje. Sätt a = 4 och b = 3 och bestäm funktionens båda extrempunkter. Bestäm ekvationen för den räta linje som du kan dra mellan extrempunkterna. Bestäm nu ekvationen för den räta linje som du kan dra mellan extrempunkterna i det allmänna fallet - dvs för godtyckliga värden på a och b

för räta linjens ekvation är , där (x 1,y 1) och (x 2,y 2) är två olika punkter på linjen. Exempel: Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (0, 3) och (4, 9). Parameterformen. för räta linjens ekvation är x = x 0 + t cos α , y = y 0 + t sin α, där (x 0, y 0) är en punkt på linjen, α linjens riktningsvinkel och t en parameter. Normalfor Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11) Hej! Håller på med Räta linjens ekvationer, är nästan klar med mina uppgifter, fattar dock inte denna frågan alls. Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11) Jag har kommit fram till att K=-2 . X=(2,-1) Y=(5,11

a) En rät linje går genom punkterna (3, 4) och (1, -6). Bestäm linjens ekvation. k=. Ekvationen: y=. y= 5x+ m. Linjen går genom punkten: (3, 4) Ersäter man x-värde och y-värde i ekvationen för att få m-värde En rät linje har en graf som ser ut som ett rakt streck. lutning mot x-axeln som är olika för olika räta linjer. Bilden visar en rät linje som korsar y-axeln för y = 1. Detta värde kallas linjens m-värde(möte med y-axeln) En rät linje går genom punkterna A=(1,2,3) och B=(3,4,10). Bestäm linjens ekvation. Lösning: v =AB =(2,2,7) är en riktningsvektor. Linjens ekvation på parameterform : (x, y, z)=(1,2,3)+ t (2,2,7) + = 7 2 2 3 2 1. t z y x. Svar: (x, y, z)=(1,2,3)+ t (2,2,7) Uppgift 2. En rät linje går genom punkterna A=(2,2,3) och B=(3,4,4). Bestäm linjens ekvation på . a) parameterfor Uppgiften går ut på att man kan räta linjens ekvation. Den är f (x)=kx+m, där k och m är konstanter, k blir lutningen. Eftersom det är en rät linje så är lutningen konstant. Alltså kan k erhållas genom att ta differensen mellan två punkter

Räta linjens ekvation (Matte 3, Polynom och ekvationer

Exempel 3: En rät linje går genom punkterna (6, -6) och (-3; 7,5). Sök linjens ekvation. Metod 1: Lösning med k-formen: Vi behöver linjens k-värde för att komma vidare. Vi får den genom att använda definitionen av k: Välj en av punkterna och sätt in k-formen: y = kx + Ett av de vanligaste sätten att skriva ekvationen för en rad är: Ax + By = C där A, B och C är reella tal Slope-Intercept Form of the Line Equation of a Lin a) Bestäm en ekvation för en rät linje som går genom punkterna P(1,−2)och Q(3,8). b) Bestäm en ekvation för en rät linje som går genom punkten S(3,−2) och är vinkelrät mot linjen i a) Läxa 10. Linjen y=kx+3skär andragradsfunktionen i y=x2 −xdess högra nollställe. Bestäm linjens k-värde. Läxa 11 a) En rät linje går genom punkterna (1, 5) och (-1,-1). Rita ett koordinatsystem och ange en tredje punkt på linjen. b) Bestäm den räta linjens ekvation Om du vet två pinkter som ligger på en linje så kan du bestämma dess ekvation

Mellan dessa kan du dra en rät linje. * Sätt a = 4 och b = 3 och bestäm funktionens båda extrempunkter. * Bestäm ekvationen för den räta linje som du kan dra mellan extrempunkterna. * Bestäm nu ekvationen för den räta linje som du kan dra mellan extrempunkterna i det allmänna fallet - dvs för godtyckliga värden på a och b Skulle behöva hjälp med denna mattefrågan! a) Genom punkterna (-2, 5) och (4, -7) går en rät linje. Bestäm denna linjes ekvation. b) Bestäm den punkt där linjen i a) skär x-axeln. c) Det finns linjer, parallella med linjen i a), som tillsammans med Ha 2118 Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna med koordinaterna a) (1, 2) och (-1, Genom att ändra värdet på a, eller på värdena i for-slingan, kan man enkelt 4, 7, 9 och 12 i ett stickprov En rät linje L har genom punkten (1;-5) och är parallell med linjen y=5,5x - 7,5. Bestäm ekvationen för linjen L. Björn För att ange ekvationen för en rät linje måste man även veta värdet på m. Exempel: Räta Iinjens ekvation ur en graf Bestäm ekvationen för linjen till höger. Läsnit1B: svar: Y 1 Bestäm k och m. 2-0 2-1 Värdet på y där linjen skär y-axeln. Utgå från punkterna (1, O) och (2, 2)

Ekvation för rät linje (Matematik/Matte 2) - Pluggakute

[MA 5/E] Bestäm ekvation för linje. Hej! Har fastnat på sista repetitionsuppgiften så skulle upatta hjälp! Du inser att två plan kan skära varandra längs en rät linje. Bestäm ekvationen för den linje längs vilken planen x + 5y + 4z - 3 = 0 och x + 2y + 2z + -2 = 0 skär varrandra tacksam för genomgående svar En rät linje på en x- och y-koordinatgraf kan beskrivas med ekvationen y = mx + b. X- och y-termen avser en specifik koordinatpunkt på den grafiska linjen. M termen avser linjens lutning eller förändringen i y-värdena med avseende på x-värdena (ökning av grafen /kurvan i diagrammet)

Då vi beskriver en rät linje i ett koordinatsystem så kan det vara bra att studera linjens lutning. Först ska vi definiera när en linje lutar uppåt respektive neråt. Vi tittar helt enkelt från vänster till höger och där kan linjen alltså luta uppåt eller neråt. Det tal som bestämmer hur mycket linjen lutar kallas för linjens. a) Bestäm en ekvation för den räta linje som går genom punkterna 2,7 och( ,1 ). b) Undersök om punkterna ( 1,5) och (50, 103) ligger på linjen. c) Bestäm linjens skärningspunkter med koordinataxlarna. d) Bestäm en ekvation till normalen till linjen i punkten ( ,1 ) Räta linjens ekvation med hjälp av två punkter Bestäm ekvationen för en rät Iinje som går genom punkterna (1, 3) och (2, 7). LB sning: I Beräkna k. Y2 — Yl 2 Beräkna m. 7-3 2-1 4 1 Sätt in k = 4 och koordinaterna för en punkt på Iinjen, t.ex. (I, 3), i räta Iinjens ekvation. x = 1, y = 3 och k = 4 sätts in i y = kx + m 3=4-1 + Bestäm riktningskoefficienten för den linje som går genom punkterna (1.2) och (4.-3) För att rita en rät linje eller för att skriva dess ekvation behöver du antingen: Redovisa en ekvation för priset som funktion av antalet dagar. 2 2118 Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna med koordinaterna a) (1, 2) och (-1, -2) Låt eleverna skriva ett program där man kan mata in två punkters koordi- nater och få reda på linjens ekvation

Linjens ekvation (Matte 2, Övningsexempel) - Matteboke

Att bestäma ekvationen för en linje som går genom två punkter a) Ange i formen y = k x + m ekvationen för en linje som går genom punkterna A (-1, -6) och B (2, 9) För att skriva linjens formeln (ekvation) behövs hitta värde för k och m 61. Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (1,0,-2) och (4,6,2). 62. En rät linje går genom punkten (0,1,2) och är ortogonal mot såväl vektorn (2,-3,1) som vektorn (1,4,-2). Angiv linjens ekvation. 63. Avgör om någon av punkterna (1,4,-1) eller (-1,3,-6) ligger på linjen x = 3 + 2 t

Räta linjer

Använd sedan den räta linjens allmänna ekvation, y=k*x + m, lägg in ditt k-värde och även y och x värde för en av de givna punkterna och lös sedan ut m. M=linjens skärningspunkt på y-axeln dvs någon punkt (0, y) b) där linjen y=k*x+m skär x-axeln är y-värdet noll, dvs du kan sätta k*x+m=0 och lösa ut x ur ekvationen Första uppgiften: Bestäm den linjes ekvation som går från punkten (1,3) och som är vinkelrät mot linjen y=0,5x-5 eftersom denna då skär linjen på kortast möjliga avstånd. Vinkelräta linjer har ju egenskapen att riktningskoefficienterna (k-värden) multiplicerade med varandra blir -1 (K*k=-1). Du vet att K=0,5 från linje 1 Det finns många fall inom naturvetenskap och matematik där du måste bestämma ekvationen för en linje. I kemi använder du linjära ekvationer i gasberäkningar, när du analyserar reaktionshastigheter och när du utför beräkningar från Beer's Law. Här är en snabb översikt och exempel på hur man bestämmer ekvationen för en linje från (x, y) data Tangenter 1 Betrakta grafen till funktionen !(!)!=!!!−3! a Bestäm ekvationen för den räta linje som tangerar grafen för x = 6. b Bestäm ekvationen för den räta linje som tangerar grafen för y = 70. c En rät linje med riktningskoefficient k = 11 tangerar grafen. Bestäm linjens ekvation. d Från punkten P = (3, -4) dras en linje som tangerar grafen

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Visar hur man bestämmer skärningspunkten mellan en linje och ett plan (som inte är parallella) Det är en klassisk ekvation, där man beskriver förhållandet mellan två variabler x och y.Ekvationen kallas för räta linjens ekvation, därför att om man ritar in motsvarande funktion (y (x)=500x+250 i vårt exempel) i ett koordinatsystem så kommer det att bli en rät linje a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. _____(1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje med riktningskoefficienten k 1 (1/0/0) 2. Förenkla uttrycket x x ( 5)( 5) 25 så långt som möjligt. _____(1/0/0) 3. Lös ekvationerna a) x x ( 7) 0 _____(1/0/0

 1. Vi börjar med att bestämma riktningskoefficienten för den linje som bilas mellan origo och.. Normalen till den linjen, tangenten som vi söker, har riktningskoefficienten. Tangenten går genom punkten, och tangentens ekvation får vi via Tangentens ekvation är
 2. Exempel: Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkten P =(1.4) En rät linje går genom punkterna A=(1,2,3) och B=(3,4,10). a) Bestäm linjens vektorekvation. b) Bestäm linjens ekvationer på parameter form (dvs tre skalära ekvationer.
 3. a) Genom punkterna (-2, 5) och (4, -7) går en rät linje. Bestäm denna linjes ekvation. b) Bestäm den punkt där linjen i a) skär x-axeln. c) Det finns linjer, parallella med linjen i a), som tillsammans med koordinataxlarna var och en innesluter en triangel med arean 36 areaenheter. Bestäm dessa linjers ekvationer
 4. Metod3: Vi kan bestämma den punkt B på linjen L: (x, y,z) (x0, y0,z0) t(vx ,vy ,vz) som ligger närmast punkten A genom att först bestämma ekvationen för planet Π som går genom A vinkelrät mot L. Därefter bestämmer vi B som skärningspunkt mellan planet Π Exempel: Beräkna avståndet från punkten A = (2,3,8) till linjen L

Parallella och Vinkelräta linjer - Linjära funktioner (Ma

En linjes ekvation Matteguide

1.2 Räta linjer - algebraiskt Del 1 - Utan digitala hjälpmedel 1. Nedan visas tre punkter där endast ena koordinaten fyllts i. Fyll i den saknade koordinaten om punkterna ligger på linjen = x− t (2/0/0) ( s, ) (− t, ) ( , r ) 2. Bestäm ekvationen för en rät linje med lutningen − t som går igenom punkte 1048 Bestäm ekvationen för en rät linje genom punkten P parallell med den ritade linjen. L y 6 5. P. 4 3 2 1 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -

Bestäm ekvationen för en rät linje där a) k = 2 och m = −3 b) k = −1 och m = 0 c) k = 0 och m = 2. 1035. En rät linje har riktningskoefficienten k = 2 och går genom punkten (3, 1) 9. Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna med koordinaterna a) (5; 3) och (3; 5) b) (-4; -6) och (4; -2) Parallella och vinkelräta linjer 10. En rät linje har ekvationen y = 4x - 3. Bestäm k så att en annan rät linje y = kx + 2 blir a) para(e(med linjenb) vinkelrät mot linjen 11. Ge exempel på en rät linje.

Tangent och normal Matteguide

NpMa2b vt 2012 2 1. a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. _____(1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje med riktningskoefficienten k 1 (1/0/0) 2 56. Vad är villkoret på talet a för att ekvationssystemet x + 2y - 3z = 1 3 x - y + 2 z = a x - 5 y + 8 z = 1 skall ha någon lösning? 57. Bestäm varje värde på konstanten a för vilket det existerar en rät linje parallell med de tre planen x + y + z = 1, a x + (a + 3) y + z = 2, 5 x - a y + 2 z = 3. 58 a) Bestäm vektorprodukt → → N =AB×AC G b) Beräkna arean av triangeln ABC c) Bestäm ekvationen för planet α som går genom punkterna A, B och C d) Bestäm skärningspunkter mellan planet α och koordinataxlarna. Uppgift 7. Ett koordinatsystem Oxyz är definierat i ett rum ( rät block) med dimensioner 8mμ6mμ 3m. enligt bilden nedan Räta linjens ekvation med hjälp av två punkter Bestäm ekvationen för en rät linje som går genom punkterna (1, 3) och (2, 7). Lösning: 1 Beräkna k. y −y k = 2 1 = 7−3 = 4 = 4 x2 − x1.

Pluggakuten.se / Forum / Gymnasiematematik / [MA 3/C] gra

Bestäm ekvationen för en rät linje genom två punkter . Hej, om du exempelvis har funktionen $ f(x) = x^2 $ och vill rita ut tangenten i x=1 så vet du att tangenten kommer att gå genom punkten (1, 1), dvs då x=1 och y=1^2=1 3) Bestäm ekvationen för en rät linje med ett känt k-värde och som går genom en given punkt! Ex: Bestäm ekvationen för den räta linje som har k-värdet 3 och går genom punkten (2, 5). (x, y) Lösning: Vi använder y = kx + m! Vi vet att k = 3, x = 2 och y = 5! Ersätt bokstäverna i formeln med siffervärden Ekvationer för räta linjen En rät linje i rymden (i ett tredimensionella koordinatsystem) kan vara bestämd av t.ex. en punkt P0 och en vektor (ej nollvektor). Då gäller att en punkt P tillhör den räta linjen precis då vektorn är parallell med vektorn. Detta innebär att det finns ett tal λ så at

Bestäm ekvationen (Matematik/Matte 2/Algebra) – Pluggakuten

Den räta linjens ekvation - Analytisk geometri - Matematik

En rät linje skär x-axeln i punkten med koordinaterna (2,0). Vinkeln mellan x-axeln och linjen är 45 grader. Bestäm ekvationen för en annan linje som går genom origo och är vinkelrät mot den första linjen! Tacksam för svar : En rät linjes ekvation ser ut så här: 16 + 4y = 12x Bestäm linjens ekvation på k-form. (skriv y =...) ekvationen är hjäl Bestäm linjens ekvation Räta linjens ekvation - (Matte 2) - Eddle. Varje ekvation på formen Ax+By+C=0, där A, B och C är givna tal och B ≠ 0,... Linjens ekvation om du vet två punkter - YouTub. Bestäm linjens ekvation. TB: Triangeln som bildas är ju rätvinklig. En linjes ekvation Matteguide. En. Linjens ekvation är y = 3x - 5. Räta linjens ekvationen kan skrivas på två former: y = kx + m är räta linjens ekvationen i k-form, där k är lutningen och m skärningen med y-axeln. är räta linjens ekvationen i enpunkts form, där k är lutningen och koordinaterna för en punkt på linjen

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (42, 125). (2/0/0) 21. Lös ekvationen x3 834 och svara med två decimalers noggrannhet. Endast svar krävs (1/0/0) 22. Figuren visar ett koordinatsystem med fem markerade punkter. Punkterna ligger på en rät linje. En annan punkt P ligger också på linje 6. Bestäm ekvationen för det plan som går genom punkten (2,1,3) och som är vinkelrätt mot linjen r(t) = (t + 1, 1 + 2t, 2t + 1). 7. Linjen L går genom punkterna (1,1,0) och (2,2,1). Linjen K går genom punkten (2,3,4) och är parallell med linjen L. Bestäm de båda linjernas ek-vationer. Svar: 1. 2x - y + z = 3. 2. x - 2y + z = 3. 3. a. -1/9. b. 3 Rita i ett koordinatsystem en rät linje vars riktningskoefficient är 3 och ange ekvationen för linjen du har ritat (2 G-poäng på NP) v12 . Lös ekvationen 5x 2 - 45x = 110; Punkten (2, 5) ligger på linjen y = kx + 4. Bestäm värdet på k. I ett koordinatsystem finns de tre punkter som markerats i figuren

Reta linjens ekvation 11 - MASP

1.1 Räta linjer - grafiskt Del 1 - Utan digitala hjälpmedel 1. Bestäm ekvationen för linjen i figuren. (4/0/0) 2. Figuren nedan visar två koordinatsystem. Rita ut linjen som står beskriven nedanför respektive koordinatsystem i koordinatsystemet. (2/0/0) a) b) c) d) a) =3 +2 b) =3 Bestäm ekvationen för den linje som går genom skärningspunkten mellan L 1 och L 2 och som är parallell med L 3. L 1:y =x−2 L 2:y =2x +3 L 3:y =−x+2 Läxa 3. Bestäm a och b i ekvationssystemet 4ax+3by = 25 4bx +3ay = 30 så att lösningen blir x =2 y =1 Läxa 4. Lös ekvationen 1 1 2 − 2 x + 1 4 =12 Läxa 5. Bestäm längden hos sidan x Håkan Strömberg 1 KTH ST Den räta linjens ekvation ger dig all information du behöver för att rita en rät linje genom ett koordinatsystem.. Den vanligaste formen att skriva den räta linjens ekvation är på formen y = kx + m. Den kallas k-formen.. k är riktningskoefficienten som anger lutningen, och m är konstanttermen som anger var linjen skär y-axeln.. Men räta linjen kan skrivas på flera sätt 2 Räta linjen Sambandet y = kc + m kallas för Täta Iinjens ekvation (på k—formen) och den bestäms av k som kallas riktningskoefficient (anger lutningen) m som anger skärningen med y—axeln. Anrn: Lodrätalinjer kan inte skrivas på formen y — Ex. I. Bestäm en ekvation för den Iinje som går genom punkterna (—1, 3) och (2, —3)

Teori - Räta linjer - olle

4. Ta fram en rät linje igenom två givna punkter. Skriv in punkterna och sedan kommandot Linje(Punkt, Punkt) Exempelvis: Bestäm ekvationen för en rät linje igenom punkterna (2,4 ; 1) och (3,6 ; 0,4) Skriv först in punkterna (som här får namnen A och B), och därefter Linje ( A, B ) Notera att linjen då presenteras på allmän form 49. Bestäm linjens ekvation. 50. En rät linje L går genom punkten 7;2 och är parallell med linjen y x 2 4. Bestäm ekvationen för linjen L. 51. Bestäm en ekvation för den räta linje som går genom punkterna 5 ;17 och 3 15. Här kommer några svårare uppgifter som du gör om du vill 52. På ett företag utgjorde de kontorsanställda 6 Koordinatsystemet visar en rät linje L och en punkt P som ligger på linjen. a) Ange ekvationen för den räta linjen L. _____ (1/0/0) b) Ange ekvationen för en annan rät linje så att den tillsammans med linjen L bildar ett ekvationssystem som har sin lösning i punkten P. _____ (1/0/0) 3 Bestäm ekvationen för en rät linje som skär x-axeln då . x =5 och som har en positiv lutning. (2/0/0) 19 ; 6 a ) Givet en parabel P med ekvation xx =qy, där som vanligt x-axeln pekar åt höger och y-axeln pekar rakt upp. Antag att en rät linje K skär P uti exakt EN punkt

Lös ekvationerna. Svara exakt. a) x =5 3 _____ (1/0/0) b) x + = 1 5 _____ (1/0/0) 3. Koordinatsystemet visar en rät linje L och en punkt P som ligger på linjen. a) Ange ekvationen för den räta linjen L. _____ (1/0/0) b) Ange ekvationen för en annan rät linje så att den tillsammans me är en rät linje som går genom denna punkt och har en lutningskoefficient . k så att . kf a −⋅= ′() 1 . Bestäm en ekvation för den räta linje som är en normal till kurvan . y x x = −3 11. 2. i punkten där kurvan har lutning 1. (2p) 8. En kubs volym växer i en hastighet av 9,3 dm. 3 /s. Hur snabbt växer kubens area när radien. För en rät linje på formen y = kx + m gäller: Lutningen, k, är positiv o Linjen går igenom punkten (3,5) a) Undersök om det är möjligt för linjen att gå igenom punkten (7,4). Kortfattad motivering krävs! För linjen gäller också Skärningen med y-axeln, m, är negativ b) Undersök om det är möjligt för linjen att skära de 3 - Input 3 Ekvationer och ekvationssystem, Räta linjens ekvation 3137 Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna med koordinaterna a) (5, 3) och (3, 5) Låt eleverna skriva ett program där man kan mata in två punkters koordi-nater och få reda på linjens ekvation: x_1 = float(input(Ange första punktens x-koordinat: )

 • Kicker L7 Solo Baric 12.
 • Kelet.
 • Nebengewerbe Krankenkasse.
 • Red Wing Shoes wiki.
 • Big Major Cay Hotels.
 • Nordea konttorit.
 • Cocktails alkoholfrei Top 10.
 • Partiklar.
 • Disadvantages of Millennium Development Goals.
 • Inégalité homme femme au travail expose.
 • Moto Z Play Verizon.
 • Edelbrock 500.
 • Lila sötpotatis köp.
 • Black Tower Rosé.
 • När fyller Kalle Anka är.
 • Utbildning aktiva åtgärder.
 • Slack login.
 • Razer pewdiepie Kraken Pro V2.
 • How to connect Canon PowerShot camera to computer.
 • Geirangerfjorden karta.
 • Känslor på bokstaven a.
 • Cluster a Personality disorders ppt.
 • App som räknar nyktra dagar.
 • Schoolsoft Luleå NTI.
 • Ont i fötterna på natten barn.
 • Skriv substantiven i bestämd form.
 • Arnold schwarzenegger instagram.
 • Retour Steak Take Away.
 • Medeltida spjut.
 • 10 juni 2010 kalender.
 • Informerar synonymer.
 • Gamla filmer på DVD.
 • Stora Bältbron öppen.
 • Green Lantern: emerald knights trailer.
 • Maude gta 5 wiki.
 • Klubb 157.
 • Patrullen Jönköpings kommun.
 • Jupiters temperatur solsida.
 • Hey Hey what Song.
 • V75 markeringer.
 • Brittiska öarna öar.